Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie AB „MV GROUP Production“ (toliau _Bendrovė, duomenų valdytojas), priklausančiame tinklapyje www.anvynas.lt vykdomą asmens duomenų tvarkymą – kaip duomenys renkami, tvarkomi, saugomi. Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame savo klientų ir kitų duomenų subjektų (toliau – duomenų subjektai) privatumą ir saugome asmens duomenis. 

MV GROUP įmonių grupę sudaro UAB „MV Group Distribution“, AB „MV GROUP Production“, UAB „MV GROUP Asset Management“, UAB „MV GROUP“, UAB „MV GROUP Logistics“ ir kitos įmonės (informacija apie visas grupės įmones pateikiama www.mvgroup.eu/kontaktai), toliau visos MV GROUP įmonės kartu vadinamos MV GROUP įmonių grupe.

Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra AB „MV GROUP Production“ kuriai pateikėte savo asmens duomenis, dėl jus siejančių sutartinių santykių arba kurios paslaugomis Jūs (arba juridinis asmuo, kurio atstovas esate) ketinate naudotis ar naudojatės ir (arba) kuri nustato asmens duomenų tvarkymo tikslą ir būdus.

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos ir teisiniai pagrindai 

1.1. Užklausų ir skundų nagrinėjimas ir vykdymas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijos
Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)), teisės aktų reikalavimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (c))Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita užklausoje pateikiama informacija; kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos.  

1.2. Slapukų naudojimas

Slapukai – tai maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapukai naudojami tam, kad svetainė veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.

Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama tinklalapio Slapukų politikoje.

1.3. Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

MV GROUP įmonių grupei priklausančios įmonės gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, kurie nurodyti atitinkamos MV GROUP įmonių grupei priklausančio tinklapio mvgroup.eu  Privatumo politikoje. 

  1. Iš kur gauname asmens duomenis ir kokiais atvejais Jūsų asmens duomenis perduodame?

Daugeliu atveju asmens duomenys pateikiami tiesiogiai paties duomenų subjekto. 

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, jei tokia pareiga numatyta teisės aktuose. Mes perduodame jūsų asmens duomenis, gavę jų prašymą arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad įgyvendintume atitinkamus tikslus, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:

  • kitoms MV GROUP grupės įmonėms, kai jos vykdo funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui;
  • tretiesiems asmenims, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus; 
  • kitiems tretiesiems asmenims, kai tai būtina atitinkamam tikslui įgyvendinti, pavyzdžiui, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms (policijai arba priežiūros institucijoms, kt.), tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribose. Vis dėlto, duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, kai toks perdavimas yra būtinas sutarčių sudarymui ir vykdymui, tinkamam paslaugų teikimui. Tokiu atveju imamasi veiksmų užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų būtų tinkamai vykdomas ir duomenų subjektų teisės į privatumą būtų maksimaliai apsaugotos. Perduodant asmens duomenis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų vadovaujamasi BDAR V skyriaus reikalavimais.

  1. Kokias teises turi duomenų subjektas ir kaip jas gali įgyvendinti?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Informacija apie šių teisių įgyvendinimo tvarką teikiama Jūsų asmens duomenų valdytojo el. pašto adresu:

Duomenų valdytojasEl. pašto adresas
AB „MV GROUP Production“dataprotection@mvgroup.eu

  1. Kaip ilgai saugome asmens duomenis?

Mes saugome asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose numatytas ilgesnis saugojimo terminas. Asmens duomenys gali būti gali saugomi ilgiau nei nurodyta, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba kai to reikia tam, kad bendrovė apsigintų nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių, taip pat kai asmens duomenys reikalingi tyrimui ar kaip įrodymas civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje.

Duomenų tvarkymo tikslasDuomenų saugojimo terminas
Užklausų, prašymų ir skundų nagrinėjimas12 kalendorinių mėnesių nuo užklausos, prašymo ar skundo pateikimo dienos.
Slapukų naudojimasDuomenys saugomi laikantis slapukų sąraše nurodytų terminų.

5. Privatumo politikos nuostatų keitimas

Ši privatumo politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Apie atnaujinimus ir pakeitimus informuojama pakeistą privatumo politikos tekstą skelbiant svetainėje www.anvynas.lt

Galioja nuo 2023—05-17